top of page

Lidmaatschappen:

LVVP: Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (www.lvvp.info).

NVP: Nederlandse Vereniging Psychotherapie (www.psychotherapie.nl)

 

Beroepscode: 

Ik houd mij aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Dit betekent onder meer dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van alles wat in de therapiegesprekken aan de orde komt. Ik zal aan derden geen gegevens verstrekken zonder uw medeweten en uitdrukkelijke toestemming. Zie ook www.lvvp.info/voor-clienten.

 

Klachten: 

Mocht u niet tevreden zijn over aspecten van de behandeling of de bejegening dan hoop ik dat we dit samen kunnen bespreken en tot overeenstemming kunnen komen. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. Informatie over het klachtrecht vindt u op de website: www.lvvp.info/voor-clienten.

 

Bereikbaarheid: 

Ik ben zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch bereikbaar. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u tijdens kantooruren ook altijd een beroep doen op uw huisarts en in de nacht en in het weekend op de huisartsenpost.

 

Kwaliteitsstatuut: 

Per 1 januari 2017 is het voor iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut beoogt een garantie te zijn dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Het kwaliteitsstatuut van de praktijk kan op verzoek worden ingezien.

 

Privacy: 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Privacystatement H.S.M. Vlamings vindt u hier.

bottom of page